รี ไฟแนนซ์ บ้าน เพิ่ม วงเงิน ธ อ ส
รีไฟแนนซ์ | สินเชื่อ

[อัพเดท 2565] รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส. ทำง่าย ได้เงินจริง

บ้าน เป็นหนี้ก้อนโต ใช้เวลาผ่อนระยะยาวหลายสิบปี จึงจะสามารถหมดหนี้ได้ การรีไฟแนนซ์เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่ช่วยให้เราผ่อนชำระหนี้ได้ถูกลง เพิ่มระยะเวลาการผ่อนได้นานขึ้นด้วย

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส. ดีอย่างไร

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส

การรีไฟแนนซ์บ้าน นิยมทำทุก ๆ 3 ปี เพราะหลังจากผ่อนครบ 3 ปีแล้ว ดอกเบี้ยในปีที่ 4 เป็นต้นไป มักจะสูงขึ้นกว่าเดิม

ส่งผลให้ยอดผ่อนจ่ายค่าบ้านในแต่ละเดือนสูงขึ้นนั่นเอง เราจึงต้องรีไฟแนนซ์ เพื่อให้ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระในแต่ละเดือนได้ถูกลงด้วยเช่นกัน และยังสามารถยืดระยะเวลาผ่อนชำระได้นานขึ้นอีก

ตามหลักการของอสังหาริมทรัพย์นั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี บ้านของเราก็เช่นกัน เมื่อทำการผ่อนมาตลอด จำนวนหนี้ลดลงบ้าง และทำการรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่ เราจึงมีสิทธิได้ส่วนต่างของราคาบ้านที่เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเอง

โดยเงินส่วนต่างนี้ เราสามารถนำไปซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน นำไปลงทุน หรือจะนำชำระหนี้ ก็สุดแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน

วงเงินการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส.

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส

ทางธนาคาร ธอส. มีเกณฑ์การประเมินให้สินเชื่อบ้าน พิจารณาจากลูกค้า ดังนี้

 • กรณีเป็นบุคคลทั่วไปพิจารณาวงเงินให้กู้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน และราคาซื้อขาย
 • กรณีเป็นลูกค้าสวัสดิการที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคาร ธอส. พิจารณาวงเงินให้กู้ไม่เกิน 90-100% ของราคาประเมิน และราคาซื้อขาย

ระยะเวลาการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส.

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส

ธนาคาร ธอส. มักจะให้ระยะเวลาผ่อนชำระให้กับผู้กู้สูงมากถึง 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 70 ปี

มีกรณียกเว้นสำหรับข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออาชีพอื่นที่มีการเกษียณอายุได้มากกว่า 60 ปี สามารถผ่อนชำระได้ถึง 75 ปี

รีวิวจากชาว Pantip

จนท. โทรแจ้งผลว่าผ่านแล้ว อนุมัติมาเท่ากับที่ขอกู้ ผ่อนยาว 39 ปี อัคคีภัยจ่ายทุก 3 ปี
ไม่มีประกัน MRTA ผ่อนเดือนละ 5,800 บาท

เอกสารการรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส.

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส

การรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส. มีเงื่อนไขคล้ายกับครั้งที่เราทำการกู้ซื้อบ้านครั้งแรก กรณีที่เราต้องการเพิ่มผู้กู้ ต้องเตรียมเอกสารของผู้กู้ใหม่ด้วย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารของผู้กู้และผู้กู้ร่วม

 • บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม

กรณีเป็นพนักงานประจำหรือข้าราชการ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน, หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า, การจดทะเบียนบริษัทหรือการจดห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการการค้า
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกันหรือบ้านที่ใช้กู้

 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
 • ใบเสร็จแสดงประวัติการผ่อนชำระย้อนหลัง 12 เดือน
 • สำเนาสัญญากู้เงิน, สัญญาจำนอง

ค่าใช้จ่ายรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส.

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส

1.ค่าประเมินราคาหลักประกัน

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส
 • กรณียื่นกู้วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท มีค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
 • กรณียื่นกู้วงเงิน 500,001 – 3,000,000 บาท มีค่าธรรมเนียม 2,800 บาท
 • กรณียื่นกู้วงเงิน 3,000,000 บาท มีค่าธรรมเนียม 3,100 บาท

2.ค่าธรรมเนียมในการปล่อยกู้ใหม่และกู้เพิ่ม

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • วงเงินกู้เกิน 500,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกรรม

3.ค่าธรรมเนียมจ่ายสำนักงานที่ดิน

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส
 • กรณียอดกู้เพิ่มมีมูลค่าสูงกว่ายอดเก่าจ่ายค่าจดจำนอง ร้อยละ 1 ของวงเงินกู้
 • กรณียอดกู้เพิ่ม มีมูลค่าต่ำกว่ายอดเก่า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมส่วนนี้
สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส. ทำง่ายไหม?

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส

ทางธนาคารจะพิจารณาจากหลายปัจจัยก่อนจะอนุมัติสินเชื่อ เช่น หลักประกันหรือบ้านที่ใช้กู้ ประวัติทางการเงินของผู้กู้ ภาระหนี้สินปัจจุบัน

ซึ่งทางที่ดีเราควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนทำเรื่องยื่นกู้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้สามารถกู้ผ่านได้ง่ายขึ้น

 • ตรวจสอบสัญญาบ้านฉบับเดิมให้แน่ใจว่าสามารถรีไฟแนนซ์ได้แล้ว ไม่ติดสัญญาใด ๆ เพราะอาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มได้
 • มีประวัติการผ่อนชำระที่ดี ตรงเวลา สม่ำเสมอ ไม่ขาดส่งหรือจ่ายล่าช้า
 • เครดิตดี ไม่มีหนี้ที่มากเกินไป หรือไม่สัมพันธ์กับรายได้ ก่อนยื่นขอสินเชื่อ หากสามารถปิดหนี้บางส่วนได้ก่อนก็ควรทำ เพื่อให้อนุมัติง่ายขึ้น
 • มีเงินหมุนเวียน ทางธนาคารจะดู Statement ย้อนหลัง ควรมีรายได้ต่อเนื่อง เพื่อแสดงศักยภาพในการผ่อนชำระ

รีวิวจากชาว Pantip

จากที่ผมกู้นะครับ
1.ง่ายกว่าเดิม ถ้าประวัติส่งตรงเวลาตลอด
2.เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ และ ดอกเบี้ย 3%
3.ไม่ใช่ครับ ขึ้นอยู่กับ ธอส. สูงสุด 35% ของราคาประเมิน และหลังโฉนดจะจะเขียนว่าจำนำลำดับสอง

สินเชื่อบ้าน TISCO Refinance บ้านแลกเงิน

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส. บทส่งท้าย

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส. กรณีเป็นลูกค้าปัจจุบัน สามารถขอเพิ่มวงเงินได้ โดยธนาคารจะพิจารณาจากยอดเงินที่เราได้ชำระหนี้แล้ว และนำมาพิจารณาให้เป็นวงเงินใหม่อีกครั้ง พร้อมทำสัญญาขึ้นใหม่ด้วย

ผู้กู้จะได้เงินเพิ่ม หรือเงินส่วนต่างตรงนี้ นำไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้ แต่ควรพึงระวังไว้สำหรับดอกเบี้ย และระยะเวลาการผ่อนที่ยาวขึ้น

สินเชื่อบ้าน UOB Refinance

กรณีเป็นลูกค้าใหม่ ต้องการรีไฟแนนซ์จากธนาคารเก่ามาธอส. มีข้อดีคือ เป็นธนาคารใหญ่ มีความมั่นคงสูง ปล่อยอัตราดอกเบี้ยต่ำ มียอดผ่อนต่อเดือนน้อยลง และมีระยะเวลาการผ่อนชำระที่สูงถึง 40 ปี

สำหรับใครที่สนใจ ต้องการยื่นขอรีไฟแนนซ์กับธอส.สามารถติดต่อธนาคารได้ที่สาขาใกล้บ้าน หรือโทร 0-2645-9000

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *